Obchodné podmienky

RENOL CZ, sro

I.

Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012

Zb. Občiansky zákonník, vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti

alebo na základe kúpnej zmluvy, príp. zmluvy o dielo (ďalej tiež "kúpna zmluva") uzatvárané

medzi predávajúcim - RENOL CZ, sro, so sídlom Priemyselná 1761, 696 42 Vracov, IČO:

46902953, spoločnosti zapísané v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne,

oddiel C, vložka 5918 (ďalej tiež "predávajúci") v rámci jeho podnikateľskej činnosti a kupujúcim

(Jeho zákazníkom). Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na predaj tovaru a služieb

prostredníctvom on-line obchodu na internetovej adrese www.renol.cz, resp.

www.plotypalubky.cz, tak na predaj tovaru a služieb realizovaný iným spôsobom. Vztahují

sa na zmluvné vzťahy uzatvárané ako sa spotrebiteľom, tak s podnikateľom (ak sa jedná o

úpravu výslovne pre spotrebiteľov, je táto skutočnosť v obchodných podmienkach výslovne

uvedená).

 1. Neoddeliteľnú súčasť týchto obchodných podmienok tvorí Reklamačný poriadok predávajúceho, ktorého

aktuálne platná a účinná verzia je vždy k dispozícii na webových stránkach www.renol.cz.

 1. Vo veciach výslovne neupravených sa práva a povinnosti riadi zákonom č. 89/2012 Zb. Občiansky

zákonník, v platnom znení a v prípade zmluvného vzťahu so spotrebiteľom aj platnými a účinnými

predpisy na ochranu spotrebiteľa (najmä potom zákonom č. 634/1992 Zb., zákon na ochranu

spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).

 1. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v zmluve (kúpna zmluva,

zmluva o dielo, objednávka atď.). V takom prípade majú výnimky uvedené v uzatvorenej

zmluve prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

 1. Ustanovenia obchodných podmienok sú prílohou a neoddeliteľnou súčasťou uzavretej zmluvy (vrátane

reklamačného poriadku predávajúceho). Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či

dopĺňať, tým nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté za účinnosti predchádzajúceho znenia

obchodných podmienok.

II.

Registrácia zákazníka na e-shope

 1. Kupujúci si môže podľa návodu uvedeného v rámci e-shopu zriadiť užívateľský účet, pod ktorým sa

bude pri každom nákupe prihlasovať. Ak si nevytvorí zákaznícky účet, môže nakúpiť bez

registrácia. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke e-shopu

www.plotypalubky.cz môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania.

 1. Pri registrácii na webovej stránke je kupujúci požiadaný o zadanie údajov, ktoré sú nevyhnutné pre

správnu identifikáciu kupujúceho, pričom tieto údaje slúžia predávajúcemu na to, aby mohol

riadne splniť svoje povinnosti (príp. uplatniť práva) zo zmluvného vzťahu uzavretého s kupujúcim.

Súhlas s poskytnutím osobných údajov udeľuje kupujúci pri vypĺňaní registračných údajov.

Informovanie o spracovávaní osobných údajov je uvedené na webových stránkach predávacjúceho.

 1. Pri registrácii a objednávaní tovaru či služieb je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo

všetky údaje a pri akejkoľvek zmene je kupujúci povinný uvedené údaje aktualizovať. údaje

uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované

za správne.

 1. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský

účet dlhšie ako dva roky nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej

zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

 1. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. kupujúci nie je

oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

 1. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä

s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú

údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

III.

Postup uzavretie zmluvy so zákazníkom

 1. E-shop. Webové rozhranie obchodu obsahuje rámcové informácie o tovare a uvedenie cien

Jednotlivé zboží. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých

súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo

webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť

zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Všetka prezentácia tovaru, vrátane

fotodokumentácie výrobkov umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru

a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto konkrétne vyobrazeného tovaru.

V prípade, že má kupujúci pochybnosti o vykonaní objednávaného tovaru, odporúča sa

kontaktovať priamo predávajúceho za účelom podrobnejšie špecifikácie prevedenie, príp. sa dostaviť

do niektorej z prevádzok predávajúceho k osobnej prehliadke ponúkaného tovaru a výrobkov.

Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

 1. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním

tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom

rozhranie obchodu platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej

republiky.

 1. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní e-shopu.

Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

- objednávanom tovaru (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného

košíka webového rozhrania obchodu)

- spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru,

- údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru,

- informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru

(Ďalej spoločne tiež ako "objednávka")

Na jednotlivé kroky je kupujúci navádzaný intuitívne v rámci e-shopu.

 1. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje,

ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a

opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci

predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Dokončiť objednávku". Údaje uvedené v objednávke sú

predávajúcim považované za správne. Predávajúci bez zbytočného odkladu po obdržaní

objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej

pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej tiež "elektronická

adresa kupujúceho ").

 1. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej

ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky

(Napr. Písomne či telefonicky). V takom prípade je kúpna zmluva uzatvorená až potvrdením

objednávky zo strany kupujúceho.

 1. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky

(Akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu

elektronickej pošty kupujúceho, z ktorej nepochybne vyplynie, že došlo k dohode zmluvných

strán o všetkých podstatných náležitostiach zmluvy. V prípade, že tovar bol zo strany kupujúceho

objednané telefonicky, potvrdí predávajúci kupujúcemu obsah uzatvoreného zmluvného vzťahu

prostredníctvom mailovej správy, pričom kúpna zmluva je uzatvorená až keď kupujúci

rekapituláciu v mailovej správe písomne potvrdí.

 1. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť vždy a za všetkých okolností s

kupujúcim kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili

kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok). Kupujúci bude v takomto prípade informovaný.

 1. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy.

Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti

s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si

hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíši od základnej sadzby.

 1. Mimo e-shop.

Kupujúci zašle predávajúcemu objednávku, v ktorej špecifikuje minimálne nasledujúce

parametre objednávaného tovaru:

- konkrétny druh tovaru / výrobkov

- farebné a povrchové prevedenie

- množstvo

- jednotkovú cenu

- osobitné požiadavky na objednávky

Predávajúci odpovie kupujúcemu na jeho objednávku tak, že zrekapituluje objednávku a doplní

parametre dodávky z jeho strany (cena, termín dodania, množstvo, prevedenie, odporúčania

ohľadom objednávky kupujúceho atď.), prípadne informuje kupujúceho o nutnej zmene vo

špecifikáciu tovaru, o tom, že určitú časť objednávky nie je možné realizovať, príp. je možné

realizovať iba neskôr ao ďalších podmienkach dodávky.

Kúpna zmluva je uzatvorená až po akceptácii takto zaslaných podmienok zo strany kupujúceho,

a to najmä prostredníctvom elektronickej komunikácie medzi kupujúcim a predávajúcim (na

emailové adresy, ktoré si za tým účelom strany oznámi), z ktorej nepochybne vyplynie, že obom

zmluvnými stranami boli dohodnuté všetky parametre objednávky; objednávku je možné tiež

podpísať zaručeným elektronickým podpisom, ak kupujúci takýmto oprávnením disponuje.

 1. Dopytový formulár. Kupujúci môže urobiť dopyt výrobkov a služieb predávajúceho tiež

prostredníctvom elektronického formulára na webových stránkach www.renol.cz (Poptávkový

formulár pri jednotlivých výrobkov alebo služieb na webových stránkach). Dopytový formulár

zjednodušuje kupujúcemu špecifikáciu tovaru či služieb, ktoré chce kupujúci od predávajúceho

kúpiť. Kupujúci vyplní požadované údaje týkajúce sa výrobkov či služieb predávajúceho, ktoré

zašle prostredníctvom formulára predávajúcemu. Predávajúci následne v zmysle ods. 9 tohto

článku zašle kupujúcemu informácie (špecifikáciu a zhrnutie požiadaviek zákazníka) doplnené o

informácie týkajúce sa podmienok zákazky. Zmluva je v takom prípade uzavretá až vtedy,

ak si strany potvrdia záväzne objednávku so všetkými podstatnými náležitosťami.

 1. Objednávkový formulár. Kupujúci tiež môže pre zjednodušenie použiť objednávkové

formuláre dostupné na webových stránkach predávajúceho www.renol.cz, ktoré bežným

spôsobom doručí (najmä prostredníctvom elektronickej pošty) predávajúcemu. zmluva je

v takom prípade uzavretá až vtedy, keď si strany potvrdia záväzne objednávku so všetkými

podstatnými náležitosťami.

IV.

Cena tovaru a platobné podmienky

 1. E-shop. Celková cena objednávaného tovaru je kupujúcemu vypočítaná v automatickom

internetovom obchode predávajúceho (tj. pred odoslaním objednávky je kupujúci oboznámený

s celkovou cenou tovaru, vrátane DPH a nákladov na balné a dopravu). Cenu tovaru a prípadné

náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu

nasledujúcimi spôsobmi:

- v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke, tj. Pri prevzatí tovaru;

- bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho, ktorý mu predávajúci za tým účelom oznámi.

 1. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené

s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške (osobný odber v prevádzkach predávajúceho je

zdarma, suma za dovoz objednaného tovaru je v rámci e-shopu vždy zobrazená pri zvolenom

spôsobu dopravy). Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady

spojené s dodaním tovaru vo výške, ako boli uvedené v objednávke.

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu, vrátane

požiadavke na úhradu kúpnej ceny za objednaný tovar vopred. V prípade, že kupujúci s takým

postupom nesúhlasí, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 1. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí

tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do siedmich dní od uzavretia kúpnej

zmluvy (predávajúci informuje kupujúceho, akým spôsobom má vykonať platbu). V prípade, že

v uvedenej lehote nebude kúpna cena zo strany kupujúceho uhradená, má predávajúci právo od

kúpnej zmluvy odstúpiť.

 1. V prípade bezhotovostnej platby v e-shope je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne

s uvedením variabilného symbolu platby, ktorý bol kupujúcemu predávajúcim pre vykonanie

bezhotovostné platby v rámci zadávania zákazky stanovený, a to vcelku a vopred. V prípade

bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania

príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

 1. Mimo e-shop. V prípade platby pri kúpe tovaru mimo e-shop sú konkrétne podmienky úhrady

kúpnej ceny (ceny za dielo) schvália v rámci uzavretej zmluvy (objednávky), a to vrátane výšky

celkovej kúpnej ceny (DPH, doprava atď.). Predávajúci je podľa svojej voľby oprávnený požadovať od

kupujúcim zálohu na dohodnutú kúpnu cenu až do výšky 100%. V takom prípade je vyššie

požadované zálohy kupujícímu sdělena před podpisem smlouvy. Kupujúci zaplatí zálohu na

kúpnu cenu na základe zálohovej faktúry, ktorú mu elektronicky predávajúci zašle, a

až následne (po pripísaní celej zálohy v prospech účtu predávajúceho) začne predávajúci

s realizáciou dodávky objednaného tovaru, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade,

že kupujúci nezaplatí dohodnutým spôsobom zálohu na kúpnu cenu, je predávajúci oprávnený od

zmluvy odstúpiť. Nárok na náhradu škody, ktorá by predávajúcemu prípadne vznikla

v súvislosti s porušením povinnosti kupujúceho uhradiť zálohu v termíne podľa dohody zmluvných

strán, je odstúpením od zmluvy zo strany predávajúceho nedotknutý.

 1. Predávajúci vystaví kupujúcemu (pred alebo po uhradení ceny tovaru) daňový doklad - faktúru,

ktorá bude spĺňať náležitosti požadované platnými právnymi predpismi. Faktúru zašle predávajúci

kupujúcemu v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho. Predávajúci je platcom

DPH.

V.

Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom

 1. E-shop. Ak sa nejedná o prípad uvedený v článku nižšie (tovar upravený podľa priania kupujúceho) či o

iný prípad (podľa § 1837 a § 1840 Občianskeho zákonníka), keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť,

má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej

zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu, a to do štrnástich dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade,

že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota

odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu

odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať

na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho

eshop@plotypalubky.cz.

 1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nemožno okrem iného

odstúpiť od zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo

pre jeho osobu (bolo vytvorené podľa požiadaviek kupujúceho tzv. na mieru kupujúcemu).

V ponuke predávajúceho sú to najmä prípady, keď dochádza ku skracovaniu ponúkanej dĺžky

výrobkov podľa pokynov a želania kupujúceho (napr. palubovka je podľa ponuky predávajúceho dodávaná

v dĺžke 3 m, v prípade, že zákazník požaduje skrátiť uvedenú dĺžku, odchádza k úprave na

základe priania zákazníka).

 1. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť

predávajúcemu kupujúcim vrátený do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy.

Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred

uplynutím príslušnej lehoty.

Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru

predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu

poštou.

 1. Tovar je kupujúci povinný vrátiť úplné a v stave, v akom ho prevzal, tj. Vrátane všetkého

dodaného príslušenstva, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, v stave a hodnote

zodpovedajúcemu prevzatia. Spotrebiteľ vždy zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru,

ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom

na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na náhradu škody, ktorá vznikne na tovar, je predávajúci

oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

 1. Pri vrátení tovaru je spotrebiteľ povinný pripraviť tovar na prepravu tak, aby sa pri preprave tovaru

nepoškodilo. V prípade, že bude tovar predávajúcemu vrátený poškodený, zodpovedá za jeho

poškodenia a stav pri vrátení kupujúci.

 1. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do

štrnástich dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je

predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté

kupujúcim iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu

ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté

peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar

podnikateľovi odoslal.

 1. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť.

V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu prípadne uhradenú kúpnu cenu bez zbytočného

odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

 1. Formulár oznámenia o odstúpení od zmluvy spotrebiteľom (podľa nariadenia vlády č. 363/2013 Zb.):

- Adresát (meno a priezvisko / obchodné meno, adresu sídla a prípadne faxové číslo a e-mailovú

adresu podnikateľa)

- Oznamujem / oznamujeme (*), že odstupujem / odstupujeme (*) od zmluvy o nákupe tohto

tovar (*) / poskytnutie týchto služieb (*)

- Dátum objednania (*) / dátum prijatia (*

- Meno a priezvisko spotrebiteľa / spotrebiteľov

- Adresa spotrebiteľa / spotrebiteľov

- Podpis spotrebiteľa / spotrebiteľov (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

- Dátum

(*) Nehodiace sa prečiarknite alebo údaje doplňte.

VI.

Preprava a dodanie tovaru

 1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie

kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy, ktorý je

povinný si dohodnúť s predávajúcim pri zadaní objednávky.

 1. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim

v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

 1. Dodacie lehoty sú spravidla uvedené pri jednotlivých výrobkov, prípadne o nich informuje

predávajúci pred uzatvorením kúpnej zmluvy. Dodacia lehota sa odvíja od zložitosti výroby a

termínu dodania výrobcu. V prípade, že kupujúci objednáva väčšie množstvo tovaru, alebo celkové

množstvo objednaného tovaru presiahne výrobnú kapacitu, je predávajúci oprávnený termín

dodávky prispôsobiť možnostiam výrobcu, o čom vyrozumie kupujúceho písomne alebo

telefonicky.

 1. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným

spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené

s opakovaným doručování zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení, včetně

náhrady škody, ktorá predávajúcemu v dôsledku márneho doručenia (z dôvodov na strane

kupujúceho) vznikne.

 1. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a

v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia

obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu

prevziať, v takom prípade sa neuplatní ustanovenia predchádzajúceho odseku. podpisom dodacieho

listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú

neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemusí byť braný ohľad.

 1. Ak zvolí kupujúci platbu "Dobierkou", automaticky sa predlžuje doručenie tovaru minimálne

o 2 pracovné dni. Predávajúci dopredu oznámi približný termín kupujúcemu písomne alebo

telefonicky.

VII.

Práva z chybného plnenia

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadia týmito obchodnými

podmienkami, reklamačným poriadkom predávajúceho a v neupravenom všeobecne záväznými právnymi

predpisy, najmä potom príslušnými ustanoveniami zákona č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník.

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. najmä predávajúci

zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

- má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak takéto dojednanie o vlastnostiach, má

také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal, alebo ktoré kupujúci očakával

s ohľadom na povahu tovaru,

- sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza, alebo ku ktorému sa tovar

tohto druhu bežne používa,

- je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere, farbe, prevedenie a

- tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

 1. Ustanovenia uvedené v odseku 2 tohto článku sa nepoužijú pri tovare predávaného za nižšiu cenu

na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým

užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú

tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar v čase jeho odovzdania a v záručnej dobe. V prípade, že

kupujúci pri dodaní tovaru zistí porušenie prepravných obalov objednaného tovaru, je povinný

vykonať zápis do dodacieho listu priamo u dopravcu (príp. iného dokumentu potvrdzujúceho

prevzatia). O obdržaní tovaru s porušeným prepravným obalom je kupujúci povinný zároveň

bezodkladne písomne informovať predávajúceho.

 1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, a to po stanovenú

záručnú dobu, ktorá činí 24 mesiacov, pokiaľ pre konkrétny tovar neuvádza predávajúci záručnej

dobu dlhšiu (uvedené v rámci reklamačného poriadku a prípadne v uzavretej zmluve). Záručná doba

týkajúce sa tovaru začína dňom odovzdania diela.

 1. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:
 2. a) ktoré zavinil kupujúci po prevzatí tovaru napr. pri vlastnej doprave, montáži, vlastnou úpravou

dodaného tovaru, nevhodným používaním alebo manipuláciou, nedodržaním návodu na použitie,

príp. zanedbaním odporúčanej pravidelnej starostlivosti (ošetrovanie tovaru nevhodnými čistiacimi

prostriedky, ktoré nie sú určené na ošetrovanie dodaného tovaru)

 1. b) ktoré vznikli užívaním výrobku vo vlhkom alebo chemicky agresívnom prostredí (pokiaľ

dodané výrobky neboli pre také prostredie priamo určené)

 1. c) pri akomkoľvek neodbornom zásahu do výrobku,
 2. d) na ktoré bol kupujúci pri kúpe upozornený,
 3. e) na výrobky, na ktoré bola predávajúcim poskytnutá zľava z dôvodu nezodpovedajúcich

vlastností, a kupujúci o tom bol vopred informovaný,

 1. f) spôsobené bežným opotrebovaním výrobku súvisiacim s jeho užívaním.
 2. Ak nemá tovar vlastnosti uvedené v čl. VII. ods. 2, má kupujúci - spotrebiteľ v súlade

s ustanovením § 2169 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník:

 1. a) právo požadovat dodání nového zboží bez vady, není-li to vzhledem k povaze vady

neprimerané (ak sa týka vada len súčasti veci, je kupujúci oprávnený požadovať iba

výmenu tejto súčasti);

 1. b) ak je takýto postup vzhľadom k povahe chyby neúmerný (najmä ak možno vadu odstrániť bez

zbytočného odkladu), má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady;

 1. c) ak nie je možné vadu odstrániť, má kupujúci - spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť (v časti,

ktorá nezodpovedá vlastnostiam dohodnutým v rámci zmluvy).

V ostatnom sa nároky spotrebiteľa zo zodpovednosti za vady riadi príslušnými ustanoveniami

Občianskeho zákonníka (hlavne. § 2165 a nasl., Príp. § 2099 a nasl.).

 1. Ak nemá tovar vlastnosti uvedené v čl. VII ods. 1 a ak ide o podstatné porušenie zmluvy,

vyberie predávajúci pre kupujúceho - podnikateľov, podľa svojej voľby a povahy vady tovaru niektorý

z nasledujúcich zodpovednostných nárokov:

 1. a) právo požadovať dodanie nového tovaru bez vady, ak nie je to vzhľadom k povahe vady

neprimerané (ak sa týka vada len súčasti veci, je kupujúci oprávnený požadovať iba

výmenu tejto súčasti);

 1. b) na odstránenie vady opravou veci
 2. c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny.
 3. Ak nemá tovar vlastnosti uvedené v čl. VII ods. 1 a ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy,

vyberie predávajúci pre kupujúceho - podnikateľov, podľa svojej voľby a povahy vady tovaru niektorý

z nasledujúcich zodpovednostných nárokov:

 1. a) právo na odstránenie vady alebo
 2. b) právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.
 3. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho (podľa Reklamačného poriadku, ktorý tvorí

prílohu týchto obchodných podmienok a ktorého aktuálne znenie je prístupné na webovej stránke

www.renol.cz) na adrese prevádzok predávajúceho

RENOL CZ, sro, Priemyselná 1761, Vracov 69642, tel: 724208779, email: objednavky3@renol.cz

alebo

RENOL CZ, sro, Stránecká Zhoř 119, stránecká zhoř 59442, tel: 724175681, email:

objednavky1@renol.cz,

v ktorých je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru.

VIII.

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny. Nebezpečenstvo škody prechádza na

spotrebiteľa prevzatím objednaného tovaru.

 1. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia

ov 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

 1. Predávajúci upozornil kupujúceho, že nevykonáva zameranie výrobkov a ich montáž. za rozmery

výrobkov zodpovedá vždy kupujúci. V prípade, že by kupujúci požadoval zameranie a montáž,

odporučí mu predávajúci konkrétneho dodávateľa (takýto zmluvný vzťah si potom však

kupujúci rieši s dodávateľom montáže samostatne).

 1. Montážny návod a návod na údržbu výrobkov je označený ako "montážne poriadok" a je dostupný na

www.renol.cz v sekcii pri príslušnom výrobku.

 1. Predávajúci informuje v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa, že

vecne príslušným orgánom pre mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná

inšpekcie. Bližšie informácie o danom subjekte možno nájsť na internetovej stránke www.coi.cz.

Kupujúci-spotrebiteľ môže využiť takisto platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená

Európskou komisiou na adrese https://ec.europa.eu/commission/index_cs Prv než bude pristúpené

k mimosúdnemu riešeniu sporu, odporúčame kupujúcemu najskôr využiť kontakt na

www.renol.cz pre vyriešenie vzniknutej situácie.

 1. Cookies. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s ukladaním Cookies na jeho počítač. V prípade,

že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť,

bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa

predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 1. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2

Občianskeho zákonníka.

 1. Predávajúci informuje kupujúceho, že v potrebnom rozsahu spracováva osobné údaje, ktoré mu

kupujúci v súvislosti s uzavretou kúpnou zmluvou poskytne, vrátane údajov, ktoré predávajúcemu

kupujúci poskytol v súvislosti s registráciou do používateľského účtu. Prehlasuje, že všetky takto

poskytnuté osobné údaje spracúva v súlade s platnou a účinnou právnou úpravou. akékoľvek

informácie ohľadom spracovanie osobných údajov, vrátane zoznamu práv, ktorá v súvislosti so

spracovaním údajov subjektu údajov aktuálne platná a účinná legislatíva priznáva, sú obsiahnuté

v Informovanie o spracovaní osobných údajov. Uvedený dokument je k dispozícii na webových

stránkach predávajúceho www.renol.cz.

IX.

Zvláštne technické a dodacie podmienky pre kašírovanie

 1. V tomto odseku uvádza predávajúci osobitné technické a dodacie podmienky, ktoré sa vzťahujú na

kašírovanie výrobkov vykonávané podľa objednávky kupujúceho predávajúcim (napr. kašírovanie okien,

dverí, brán a tieniacej techniky, ako sú žalúzie, rolety, siete proti hmyzu či roletové boxy,

prechodové lišty, prahy, a ďalšie výrobky, ktoré vyžadujú moderné a kvalitné povrchovú úpravu

povrchov s vysokými požiadavkami na ich životnosť a farebnú stálosť).

 1. Uvádzané ceny výrobkov sa vzťahujú na štandardné odtiene Classic fóliou. Pri ostatných skladových

odtieňov Prestige bude účtovaný príplatok 10%. U zákazkových fóliou bude cena a termín riešená

individuálne.

 1. Skladom je viac ako 100 odtieňov fóliou.
 2. V uvedených cenách nie je zahrnutá doprava.
 3. Minimálne účtované množstvo je 6 m od každého profilu.
 4. K cenám NIE JE účtovaný poplatok za nastavenie stroja (okrem špeciálnych druhov profilov a

malometrážnych zákaziek).

 1. Všetky riadnej objednávky musia byť spracovateľom spracované do 24 hodín po uzávierke a

následne potvrdené objednávateľom.

 1. Termín je 5 až 10 dní od potvrdenia dodania profilov.
 2. Termín je možné srátiť na základe individuálnej dohody.
 3. Jednotlivé objednávky budú realizované na základe objednávok objednávateľa a odsúhlasené

cenovej ponuky zhotoviteľa. Pre presné stanovenie ceny je nutné dodať mapy profilov alebo

katalógy v mierke 1: 1 alebo fyzických vzoriek (odrezkov) jednotlivých profilov s vyznačením

časti plochy pre kašírovanie. Pre stanovenie cien je nutné počítať s orezom fólie na každej strane

profilu min. 5mm.

 1. Ku každému objednanému druhu profilu je nutné jednorázovo dodať 2 bm nájazdového profilu,

ktorý zostane u zhotoviteľa pre jeho použitie pre prípadnú ďalšiu objednávku. V prípade

nedodanie nájazdového profilu, bude z dôvodu vyššej ch nákladov účtovaný poplatok 130, - Kč za

každý druh nájazdu.

 1. Príplatok za expresné zhotovenie zákazky je 1000, - Kč za každé nastavenie.
 2. Tvar profilov určených na kašírovanie musí byť odsúhlasený firmou RENOL, sro
 3. Farebný odtieň pre kašírovanie musí byť označený číslom podľa vzorkovníka Renolit, Hornschuh, príp.

Haogenplast, prípadne podľa zoznamu fóliou zhotoviteľa.

 1. Dodané profily musia byť uložené v prepravnej palete, nesmie byť znečistené a poškodené. O

skutočnom znečistenia prípadne iné nezhode bude zákazník čo najskôr informovaný emailom vr.

foto dokumentácia a protokolu o nezhode. Potvrdením objednávateľa bude za dodatočné čistenie

profilov účtovaný poplatok 20, - Kč za každý bežný meter znečistenia a termín dodania bude o

primeranú dobu predĺžený.

 1. Na okrajoch profilov je nutné počítať s možným prierezom cca 5-100mm (podľa zložitosti tvaru

profilu).

 1. Hliníkové oceľové profily je nutné dodať iba v úprave "KOMAXIT" podľa normy GBS. takto

upravené profily je možné použiť pre exteriérové aj interiérové použitie.

 1. Kašírovanie profilov je možné aplikovať len na profily, ktoré sú výrobné na báze PVC alebo

Al materiálu zodpovedajúcej kvality a rovinnosti povrchu a predpísaného povrchového napätia

profilov (min. 38 mV / m2). NEDÁ kašírovať na profiloch obsahujúce prímesi Pe, LDPE, HDPE

atď.

 1. Minimálna dĺžka kašírovaného profilu je 2000mm, maximálna šírka kašírované plochy je 330

mm, maximálna výška profilu 170mm. Nutné vždy vopred odsúhlasiť v závislosti od zložitosti

profilu.

 1. U objednávok s termínom dodania do 72 hodín od dodania profilov alebo s termínom expedície do

24 hodín od kašírovanie, nebude dodávateľom poskytnutá záruka na priľnavosť fólie k nosiču.

 1. Profily sú použiteľné na ďalšie spracovanie po uplynutí 72 hodín od nakašírovanou.
 2. Profily musia byť v takomto čase uložené mimo priameho slnečného svitu, pri teplote cca 20 ° C a

relatívnej vlhkosti vzduchu cca 40 - 60%. Pre zaistenie 100% kvality lepených spojov, sú

skladové priestory firmy RENOL CZ vybavené centrálnym zvlhčovaním a optimálne teplotné

stálosťou.

 1. Kašírované profily môžu byť ohýbané min. za 21 dní.
 2. Na kašírovanie profilov v zmysle odseku 1 tohto článku poskytujeme záruku 60 mesiacov,

počnúc dňom dodania objednávateľovi (nejedná sa o záručnú dobu pre ostatné výrobky

predávajúceho, ktoré by boli upravené kašírovaním; na také výrobky sa vzťahuje záručná

doba 24 mesiacov). Bežné odchýlky vzoru a farby PVC fóliou nie sú dôvodom na reklamáciu.

 1. Profily určené pre kašírovanie musí byť dodané minimálne 2 dni pred vlastným kašírovaním.
 2. Súčasťou ceny je zabalenie profilov do prepravných paliet dodaných objednávateľom.
 3. V prípade transportu prepravnou službou je cena balného riešená individuálne.
 4. Ďalej je potrebné striktne dodržiavať platných technických postupov pre výrobu a montáž farebných

plastových okien a dverí danými technologickými predpismi jednotlivých výrobcov profilových

systémov.

 1. Reklamácia sa riadi, podľa reklamačného poriadku vydanej spoločnosťou RENOL CZ, sro (Ktorý je

umiestnený na webe www.renol.cz).

X.

Zvláštne technické a dodacie podmienky pre lakovanie

 1. V tomto odseku uvádza predávajúci osobitné technické a dodacie podmienky, ktoré sa vzťahujú na

lakovanie výrobkov vykonávané podľa objednávky kupujúceho predávajúcim, kedy sa jedná o lakovanie

farbami s vysokou ochranou proti mechanickému poškodeniu, obsahujúci kvalitné UV filtrami vhodnými

ako do exteriéru, tak aj do interiéru (napr. lakovanie okenných a iných PVC či AL profilov, okenné

zvarence, kompozitné materiály, ABS výplne, komponenty k oknám, dverám, neštandardné

profily, ozdobné lišty, ďalej možno lakovať tyče, lišty, parapety, dosky a panely, rozličné krytky,

okapničky, okenné a dverové pánty apod.). Profily možno lakovať tiež obojstranne a to buď dve

pohľadovej strany, alebo tri strany (u stĺpikov štyri), tj. vr. tej, ktorá je viditeľná iba pri

otvorenie okna.

 1. V uvedených cenách nie je zahrnutá doprava.
 2. Minimálne účtované množstvo je 6 m od každého profilu.
 3. Všetky riadnej objednávky musia byť spracovateľom spracované do 48 hodín po uzávierke a

následne potvrdené objednávateľom.

 1. Termín dodania je 3 - 4 týždne od potvrdenia objednávky a dodania profilov. V závislosti na velkosti

a zložitosti zákazky, môže byť termín predĺžený.

 1. Jednotlivé dodávky budú realizované na základe objednávok objednávateľa a odsúhlasené

cenovej ponuky zhotoviteľa. Pre presné stanovenie ceny je nutné dodať mapy profilov alebo

katalógy v mierke 1: 1 alebo fyzických vzoriek (odrezkov) jednotlivých profilov s vyznačením

časti plochy pre lakovanie.

 1. Tvar profilov určených na lakovanie musí byť odsúhlasený firmou RENOL CZ, sro
 2. Maximálna dĺžka profilu je 6500 mm.
 3. Profil s tesniacou gumou: Podmienkou uskutočniteľnosti lakovanie je aspoň minimálne

"Odchlípenie" gumy od profilu!

 1. Farebný odtieň pre lakovanie musí byť označený číslom podľa vzorníkov RAL.
 2. Dodávka obsahuje zodpovedajúce množstvo farby napr. Na retušovanie spojov po zvarení okien.
 3. Dodané profily musia byť uložené v prepravnej palete, nesmie byť znečistené a poškodené. O

skutočnom znečistenia prípadne iné nezhode bude zákazník čo najskôr informovaný e-mailom

vrátane fotodokumentácie a protokolu o nezhode. Potvrdením objednávateľa bude za dodatočné

čistenie profilov účtovaný poplatok 20, - Kč za každý bežný meter znečistenia a termín dodania bude o

primeranú dobu predĺžený.

 1. Profily sú použiteľné na ďalšie spracovanie po uplynutí 72 hodín od nalakovanie.
 2. Záruka na stálofarebnosť a priľnavosť povrchovej úpravy poskytujeme 24 mesiacov, počnúc

dňom dodania objednávateľovi

 1. Profily určené pre lakovanie musí byť dodané minimálne 3 dni pred vlastným lakovaním.
 2. Súčasťou ceny je zabalenie profilov do prepravných paliet dodanej objednávateľom.
 3. V prípade transportu prepravnou službou je cena balného riešená individuálne.
 4. Ďalej je potrebné striktne dodržiavať platných technických postupov pre výrobu a montáž farebných

plastových okien a dverí danými technologickými predpismi jednotlivých výrobcov profilových

systémov.

 1. U dvojstranného lakovanie sa počíta každá strana zvlášť, u trojstranného (štvorstranného)

lakovanie sa počítajú dve (tri) najširšia strany, tretí (štvrtá) je zadarmo.

 1. Profil s tesniacou gumou: + 5% (podmienkou realizovateľnosti lakovanie je aspoň minimálne

"Odchlípenie" gumy od profilu).

 1. Varené profily (zvarence): + 50%.
 2. Metalické a perleťové odtiene (podľa RAL vzorkovnice): + 10% (neRALové odtiene

individuálne).

 1. Štruktúrovaný lak ( "krupička"): + 20%.
 2. U zákazky do 30 bm, bude účtovaný manipulačný poplatok 2.000, - Kč.
 3. Príplatok za expresné zhotovenie zákazky do 1 týždňa, je 2000, - za každý druh profilu.
 4. Reklamácia sa riadi Reklamačným poriadkom vydaným spoločnosťou RENOL CZ, sro (Ktorý je

umiestnený na webe www.renol.cz).

XI.

Záverečné ustanovenia

 1. Zmluvný vzťah sa riadi slovenským právnym poriadkom, a to aj v prípade, že obsahuje akýkoľvek zahraničný

prvok.

 1. Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane,

namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo

najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť

ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú

písomnú formu.

 1. Prílohu obchodných podmienok tvorí reklamačný poriadok.
 2. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.06.2021

 

E-shop uzavřen

Připravujeme pro Vás nový e-shop.

Těšit se můžete na červenec.

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat