icon
0

Zásady o ochraně osobních údajů

 ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Firma RENOL CZ, s.r.o., se sídlem Průmyslová 1761, 696 42 Vracov, IČ 46902953, (dále jen „Firma”) při své činnosti dodržuje veškeré zásady ochrany osobních údajů tak, jak vyplývají z Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů. Hlavním cílem Firmy v oblasti ochrany osobních údajů je zajištění soudržnosti a vysoké úrovně ochrany fyzických osob, našich obchodních partnerů tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

 

Za tímto účelem provedla Firma rozsáhlý interní audit, na jehož základě implementovala vhodná praktická opatření směřující k ještě větší ochraně osobních údajů zákazníků, fyzických osob.

 

Firma výslovně prohlašuje, že veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu firmy a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží, další výjimkou jsou situace související s distribucí či platebním stykem týkajících se objednaného zboží.

 

Při naší obchodní činnosti jsme připraveni vždy především hájit zájmy našich zákazníků a obchodních partnerů tak, aby nedocházelo k zásahům do jejich práv a to zejména v oblasti ochrany osobních údajů, zejména dodržujeme zásady transparentnosti a korektnosti zpracování. Vždy dbáme o to, aby zůstala zachována veškerá práva našich zákazníků jakožto subjektu údajů (včetně práva být informován, právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, na výmaz, na omezené zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku či právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování).

 

PRÁVO NA PŘÍSTUP k Osobním údajům. Subjekt údajů může u Firmy kdykoliv požádat o potvrzení Firmy, zda Osobní údaje, které se jej týkají, jsou či nejsou zpracovávány, případě  zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Pokud jsou Osobní údaje zpracovávány, pak za jakým účelem, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány a zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku. Dále může Subjekt údajů žádat o sdělení, odkud Osobní údaje Firma získala. Subjekt údajů má právo získat kopii svých osobních údajů.

 

PRÁVO NA OPRAVU Osobních údajů, což znamená, že Subjekt údajů může požádat Firma o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

 

PRÁVO NA VÝMAZ Osobních údajů znamená, že Firma musí vymazat Osobní údaje Subjektu údajů pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, pokud Subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování, pokud Subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo je-li zpracování či je výmaz uložen zákonem.

 

PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování Osobních údajů znamená, že pokud Subjekt údajů podá žádost, která vyvolá sporné otázky ohledně zpracování jeho Osobních údajů (např. sporná přesnost, sporný účel či důvod zpracování), Firma může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno výslovným souhlasem Subjektu údajů či z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

 

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST údajů  znamená, že má Subjekt údajů právo získat své Osobní údaje, které  Firmě poskytl se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, má právo, aby Firma tyto údaje předala jinému správci.

 

PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpravování Osobních údajů znamená, že Subjekt údajů smí u Firmy podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů. Po vznesení námitky nesmí Firma Osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Subjektu údajů.

 

V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek či konkrétního uplatnění práva nás kontaktujte na tomto emailu: renol@renol.cz, nebo písemně na adrese sídla Firmy.

 

Ve Vracově dne 23. 5. 2018

 

 

 

 

DOHODA O AKCEPTACI VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

 

 

RENOL CZ,  s.r. o.

se sídlem

Průmyslová 1761, Vracov, PSČ 696 42

46902953

DIČ

CZ46902953

spisová značka

Oddíl C, vložka č. 33467 vedená u Krajského soudu v Brně

zastoupená

Drahoslavem Zálešákem a Petrem Kadlecem - jednatelé

dále jen „Společnost

 

a

 

[*]

se sídlem

[*]

[*]

DIČ

[*]

spisová značka

[*]

zastoupená

[*]

dále jen „Zákazník

 

se dohodly na uzavření této smlouvy podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku.

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

 

Dohodu o akceptaci všeobecných obchodních podmínek společnosti RENOL CZ, s.r.o. (dále jen „dohoda“ nebo „tato dohoda“, přičemž společně budou Společnost a Zákazník označováni též jako „účastníci této dohody“)

 

Článek I.

Předmět dohody

 

1.1.    Účastníci této dohody shodně konstatují, že jsou současně účastníky vzájemných smluvních ujednání, na jejichž základě Zákazník využívá služeb Společnosti, přičemž po vzniku vzájemných právních vztahů účastníků této dohody došlo na straně Společnosti k přijetí všeobecných obchodních podmínek, které tvoří nedílnou součást smluv uzavíraných dále mezi Společností a jejími zákazníky a které základním způsobem upravují vzájemná práva a povinnosti Společnosti a jejích zákazníků (dále jen „VOP“).

1.2.    Zákazník má zájem o to, aby se VOP v plném rozsahu vztahovaly na veškeré vzájemné právní vztahy Společnosti a Zákazníka a to jak aktuálně platné vzniklé před účinností VOP 25.5.2018, tak i budoucí.

1.3.    S ohledem na výše uvedené skutečnosti tímto Společnost a Zákazník uzavírají tuto dohodu, kterou Zákazník v plném rozsahu akceptuje VOP pro všechny již aktuálně platné i budoucí právní vztahy a současně přijímá veškerá práva a povinnosti pro něj z VOP vyplývající a zavazuje se jimi řídit.

1.4.    Pro vyloučení jakýchkoli pochybností účastníci této dohody konstatují, že nedohodnou-li se účastníci této dohody v konkrétním případě písemně jinak, ode dne uzavření této dohody se na veškeré aktuálně platné i budoucí právní vztahy Společnosti a Zákazníka vztahují VOP, a to v plném rozsahu a ve znění aktuálním ke dni uzavření této dohody.

 

 Článek II.

Závěrečná ustanovení

 

2.1.    Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky. Tato dohoda se řídí právním řádem České republiky a případné spory z ní vyplývající budou řešeny obecnými soudy České republiky.

2.2.    Dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž každý z účastníků této dohody obdrží po jednom jejím vyhotovení. Tuto dohodu lze měnit pouze písemně.

2.3.    Účastníci této dohody výslovně prohlašují, že tato dohoda byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

 

 

 

V _________ dne _________

Ve Vracově dne _________

 

 

Za zákazníka:

Za společnost: